برای داشتن چیزی که تابحال نداشته اید، باید کسی باشید که تا بحال نبوده اید .  

Asia, Tehran
Europe, London
Asia, Dubai
America, New York
Asia, Tokyo
America, Toronto
طراحی و توسعه توسط پرشه پردازش خاوران