شادترین مردمان، لزوما صاحبان تمامی بهترین ها نیستند، آنها فقط آنچه را دارند، خوب اداره می کنند.
(مارگارت بلسینگیتون)

Asia, Tehran
Europe, London
Asia, Dubai
America, New York
Asia, Tokyo
America, Toronto
طراحی و توسعه توسط پرشه پردازش خاوران