خوشبخت ترین فرد خواهی بود

اگر امروزت را

آنچنان زندگی کنی

که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره

و نه گذشته ایی برای حسرت

Asia, Tehran
Europe, London
Asia, Dubai
America, New York
Asia, Tokyo
America, Toronto
طراحی و توسعه توسط پرشه پردازش خاوران