زندگی یعنی

بخند هرچند که غمگینی

ببخش هرچند که مسکینی

فراموش کن هرچند که دلگیری

اینگونه بودن زیباست هرچند که آسان نیست

Asia, Tehran
Europe, London
Asia, Dubai
America, New York
Asia, Tokyo
America, Toronto
طراحی و توسعه توسط پرشه پردازش خاوران